Header Image

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

 

I DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE 


1.REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.scierniskokabarety.pl

2. STRONA WWW.SCIERNISKOKABARETY.PL  strona organizatora, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż biletów

3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie .

4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie .

5. WYDARZENIE – Letnie Spotkania Kabaretowe Ściernisko 2017 organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje strona www.scierniskokabarety.pl.

6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna , która realizuje wydarzenie- Robert Motyka Motyk, NIP 9281326808, ul. Zabielska 1 B, 03-985 Warszawa, 

7.KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.

8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu PayU.

Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.


II ZAMÓWIENIA 


1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:


a) naciśnięcie linku KUP BILET

b) wybór liczby zamawianych biletów

c) wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu

d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu PayU

e) potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.

 


III PŁATNOŚCI 


2. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu PayU.

3. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

4. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.


IV DOSTAWA 


5. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania strony internetowej zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.

7. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.

8. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

9. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się do Organizatora.


V ZWROTY


10. Zwroty biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty, miejsca lub innej istotnej zmiany w programie wydarzenia.


VI DANE OSOBOWE 


11. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.

12. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.


VII REKLAMACJE 


13. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony www.scierniskokabarety.pl.

14. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

15. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: info@scierniskokabarety.pl.

16. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

17. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu

18. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

19. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza strony www.sciernikokabarety.pl ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

20. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę PayU rozpatrywane są przez PayU na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.payu. Strona www.scierniskokabarety.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.


VII INNE POSTANOWIENIA 

 

21. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści strona www. Scierniskokabarety.pl ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

22. Strona www.sciernikokabarety.pl nie odpowiada za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania ze strony przez Kupującego.

23. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

24. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.scierniskokabarety.pl

30. Spory pomiędzy stroną www.scierniskokabarety.pl a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.


Data publikacji ostatniej wersji: 20 marca 2017