Header Image

Regulamin

Regulamin Ściernisko Letnie Spotkania Kabaretowe 2017

REGULAMIN IMPREZY

pod nazwą

„Ściernisko Letnie Spotkania Kabaretowe 2017 „

Sieniawa Żarska, 03 czerwca 2017 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej : „Regulaminem”), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013 poz. 611) oraz na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.).
 2. Regulamin wydany jest przez Roberta Motykę Motyk, wpisaną do rejestru pod nr KRS :, posiadającą nr NIP :9281326808, REGON :  971270360 (zwaną dalej : „Organizatorem”), organizatora imprezy pod nazwą: „Ściernisko Letnie Spotkania Kabaretowe 2017”, która odbędzie się w dniach 03 czerwca 2017 roku w Sieniawie Żarskiej na terenie Placu przy Remizie Strażackiej (dalej zwana : „Imprezą”).
 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

§2 DEFINICJE.

Używane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają co następuje :

a) „Bilet” – indywidualna zgoda Organizatora na wejście Uczestnika na Imprezę.

b) „Uczestnik Imprezy” – osoba uczestnicząca w Imprezie na podstawie ważnego Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być osoba pełnoletnia albo osoba małoletnia z zastrzeżeniem , że małoletni do 15 roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego,  lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez nią przed pierwszym wejściem na Imprezę oświadczenia o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za w/w osobę małoletnią. Osoba małoletnia nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich.

d) „Teren Imprezy” – wyznaczony teren imprezy masowej w Sieniawie Żarskiej, gdzie będą odbywały się wydarzenia artystyczne związane z festiwalem, z wyłączeniem Strefy Gastronomicznej

e) „Strefa Gastronomiczna” – wyznaczone poza Terenem Imprezy  miejsce, w którym Uczestnicy Imprezy będą mogli nabyć  m. in. napoje (zimne i ciepłe), posiłki (zimne i ciepłe).

§3 SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ.

 1. Prawo wstępu na Teren Imprezy ma osoba posiadająca przy sobie dowód tożsamości oraz Bilet. W przypadku opiekuna koniecznego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo bądź niewidomej / niedowidzącej, opiekun uprawniony jest do wstępu nieodpłatnie. W jednym dniu Imprezy prawo nieodpłatnego wstępu przysługuje tylko jednemu opiekunowi bez prawa zmiany osoby opiekuna w tym dniu Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepełnosprawności w oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności, legitymację lub kartę parkingową oraz dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport). Każdorazowe powtórne wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikom z Identyfikatorem umocowanym trwale na ręku.
 2. Bilety sprzedawane są na stronie internetowej www.scierniskokabarety.pl w zakładce: Bilety  oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na www.kabaretysciernisko.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w ust.  1 -2 powyżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje osobom,  a) wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, b) wobec których zostało wydane prawomocne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie przepisów art. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, c) osobom odmawiającym poddania się czynnościom sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej,d) nie posiadającym ważnego Biletu, e) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków (w tym i lekarstw), f) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w par. 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu, g) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy, h) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację, i) posiadającym plastikowe lub szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp., z wyłączeniem Uczestników imprezy wchodzących na Teren imprezy z dzieckiem, jeżeli wnoszone przez nich pojemniki lub puszki itp. służą i są niezbędne do podania dziecku posiłku, j) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty, k) nie posiadającym dokumentu tożsamości, l) posiadającym selfie sticks (rodzaj ręcznego statywu, monopodu, pomagającego w wykonywaniu zdjęć typu selfie) lub drona (urządzenie pilotowane zdalnie lub wykonujące lot autonomicznie, wykorzystywane głównie do obserwacji lub nagrywania).
 4. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych.
 5. Dzieci do lat 10 mają wstęp wolny.

§4 BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY PORZĄDKOWE.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru i/lub identyfikatorami, b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi  i organizującego pracę Służb Porządkowych i Informacyjnych, c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet. Brak Biletu jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy.
 5. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się Identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych do: a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, otwarcia pojemników lub puszek itp., o których mowa w par. 3 ust. 4 lit. i) , w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu,” d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy, f) stosowania siły fizycznej w postaci technik transportowych lub obrony, kajdanek zakładanych na ręce lub ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, w przypadkach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 6. Służby Porządkowe i Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 7. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w ręczne wykrywacze metalu, wzory biletów i zaproszeń oraz w inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 8. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez: a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator, b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy: a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,  b) materiałów wybuchowych, c) wyrobów pirotechnicznych, d) materiałów pożarowo niebezpiecznych, e) napojów alkoholowych, f) środków odurzających lub substancji psychotropowych, g) selfie sticks, h) dronów.
 10. Wejście na Teren Imprezy ze zwierzętami jest zakazane, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osób niewidomych, które mogą przebywać na Terenie Imprezy ze swoimi psami przewodnikami.
 11. Zakazane jest prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 12. Zabranie się wnoszenia i posiadania  w trakcie Imprezy teleobiektywów powyżej 200 mm, kamer telewizyjnych i video.  Tylko upoważnieni dziennikarze i fotografowie mają możliwość robienia zdjęć apartami z teleobiektywem powyżej 200 mm podczas trwania festiwalu. Nagrywanie video, bądź innego formatu (Dv, Dv Cam, Beta i inne) jest zabronione, z wyjątkiem osób do tego upoważnionych i posiadające odpowiednie zezwolenia.
 13. Uczestnikami Imprezy mogą być osoby pełnoletnie małoletnie od 15 roku życia, a pozostałe małoletnie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
 14. Organizator Imprezy, to jest osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie, uprawnione są do legitymowania każdej osoby wchodzącej, wychodzącej i/lub przebywającej na Imprezie, w szczególności celem sprawdzenia okoliczności określonych w ustępach poprzedzających.
 15. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 16. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z Terenu Imprezy z przyczyn określonych w Regulaminie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
 17. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe m. in. poprzez zagwarantowanie znajomości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez pracowników obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne, jak również poprzez zagwarantowanie przeszkolenia Służb Porządkowych w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

§5 POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY.

 1. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych przyczyn, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty lub odszkodowania czy zadośćuczynienia wobec posiadacza Biletu.
 3. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży i dzieci oraz osoby chore na epilepsję. W celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zalecane jest noszenie słuchawek wygłuszających dźwięk.
 4. Organizator i Sponsorzy utrwalają i rozpowszechniają przebieg Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jaki i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy Imprezy i innych imprez Organizatora, a także dla celów promocji lub reklamy samego Organizatora oraz Sponsorów. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków przez Organizatora jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne (np. opady, upały), awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, cieplną oraz światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i/lub obowiązków oraz wszelkie nadzwyczajne zjawiska (zmiany) natury społecznej, gospodarczej, politycznej czy prawnej.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Festiwalu: www.scierniskokabarety.pl oraz w festiwalowym punkcie informacyjnym.
 5. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 marca 2017 r.